Bản thăm dò này được tiến hành với mục đích khảo sát thực trạng xem việc giảng dạy phát âm được tiến hành ra sao ở nước ngoài và cũng nhằm xem xét các phương thức để cải thiện tình hình nếu cần thiết.

Trả lời bản thăm dò này mất khoảng 10 phút.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ quý vị.

Trưởng nhóm nghiên cứu
Isomura Kazuhiro (Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản / Trường Nghiên cứu chính sách)
Thành viên cùng tham gia thực hiện
Hayashi Ryoko (Trường Đại học Kobe)
Kanamura Kumi (Trường Đại học Nagoya)
Matsuda Makiko (Trường Đại học Kanazawa)
Thành viên liên quan
Kaneda Junpei (Bảo tàng dân tộc học)
Yoshida Natsuya (Trường Đại học Hokkaido Bunkyo)
Thành viên hỗ trợ nghiên cứu
Shibata Tomoko(Trường Đại học Princeton)
Franky R. Najoan (Manado State University)
Yupaka Fukushima (Kasetsart University)
Pham Thu Huong (Hanoi University)

Nghiên cứu này được nhận hỗ trợ kinh phí của "Quỹ hỗ trợ nghiên cứu-Nghiên cứu cơ bản nhóm B" năm 2013-2016 của Bộ Giáo dục Nhật Bản, với để tài “Thực hiện và phổ cập giảng dạy ngữ điệu tiếng Nhật tại nước ngoài”(Số đề tài 25284094).

T