แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจสภาพการณ์ในต่างประเทศ ว่ามีจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นมากน้อยเพียงใด และพิจารณาแนวทางการปรับปรุงต่อไป
เวลาที่ใช้ตอบแบบสอบถามคือประมาณ 10 นาที
ทีมผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือตอบแบบสอบถามจากทุกท่าน

หัวหน้าโครงการวิจัย
ISOMURA, Kazuhiro (The Japan Foundation / National Graduate Institute for Policy Studies)
ผู้ร่วมวิจัย
HAYASHI, Ryoko (Kobe University)
KANAMURA, Kumi (Nagoya University)
MATSUDA, Makiko (Kanazawa University)
ผู้ร่วมมือวิจัย
KANEDA, Jumpei (National Museum of Ethnology)
YOSHIDA, Natsuya (Hokkaido Bunkyo University)
ผู้ร่วมมือวิจัยในต่างประเทศ
SHIBATA, Tomoko (Princeton University, USA)
Franky R. Najoan (Manado State University, Indonesia)
Yupaka Fukushima (Kasetsart University, Thailand)
Pham Thu Huong (Hanoi University, Vietnam)

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2013-2016 (หมายเลขโครงการวิจัย : 25284094) ในหัวข้อ “การปฏิบัติจริงและเผยแพร่การสอนสัทสัมพันธ์ภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ”

T